اکسیر

هــمواره یــــکی از چالش هــــای اساسی مــصرف کنندگان برای خرید عسل، عدم اطمینان از طبیعی، اصیل و با کیفیت بودن محصولات عرضه شده در بازار به عنوان عسل بوده است.
متاسفانه تشویقی بودن رعایت استاندارد ملی برای تولید، فرآوری، بسته بندی و عرضه عسل طبیعی و به همین دلیل فقدان نظارت موثر بر کیفیت عســل های عرضه شده است .

از یـــک طرف و از آنجا که کیفــیت و اصالت عسل صرفا از طریق انجام تست های آزمایشگاهی متعدد قابل تشخیص می باشد و مصرف کننده از این امکان به دلیل هزینه های بالای آن محروم است، از طرف دیگر، باعــث شده اســــت ســـردرگمی مصــرف کننده برای انتخاب عسل طبیعی از بین محصولات عرضه شده در بازار مصرف تحت عنوان عسل بیشتر شود. از نگاهی دیـگر، آن تعداد از پرورش دهــندگان زنبورعسل کشور که متعهد به تولید عسل طبیعی هستند و از تغذیه زنبورعسل با شکر برای تولید عسل خودداری می نمایند، به دلیل حجم تولید پایین تر و هزینه های تولیــد بالاتر نمی توانند با کسانی که زنبوران عسل را برای تـولید عسل با شـــکر تــغذیه می نمایند.

طبیعتا حجم تولید بالاتر و هزینه تولید پایین تری دارند و محصول خود را به دلیل تشویقی بودن استاندارد عسل در بازار مـــصرف به عــنوان عسل طبیعی عرضه می نمایند، رقابت کـنند و لـــذا همواره در معـــرض عدم دسترسی به ارزش اقتصادی واقعی دسترنج خود هستند.

عسل اکسیر

موقعیت در سانا : طبقه همکف شمالی

exirhoney

شنبه 20 اردیبهشت 1399

در حال بارگذاری