باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان سانا، اولین رویداد رسمی بعد از تولد مرکز خرید سانا خواهد بود تا “انعکاس باور به مفهوم مشتری­ مداری و تکریم مشتریان” باشد. در باشگاه مشتریان سانا بر این باوریم که احساس تعلق و وفاداری مشتریان، باید با تعهد و وفاداری ما همراه باشد تا چشم­اندازی فراتر از انتظارات را ترسیم مینماییم.

در حال بارگذاری