ته چین بار / دونر گاردن

دونر گاردن و ته چین بار تضمین بهترین غذا تهیه شده از بهترین مواد اولیه در قالب غذایی مدرن در فودکورت سانا پذیرای شماست. 

موقعیت در سانا : طبقه دوم
  ۷۴۴۳۸۹۳۶-۷۴۴۳۸۹۳۵
 

در حال بارگذاری