روز زن و مادر مبارک

برای همه ی زنان
که سفیران صلح و شادی اند.

برای همه ی زنانی که برای ساختن بخشی از دنیای اطراف خود تلاش می کنند

برای همه ی زنانی که می سازند

برای همه ی زنانی که تاثیرگذارند

برای همه ی زنانی که تربیت می کنند

برای همه ی زنانی که عشق می ورزند

برای همه ی زنانی که شادی و نور می پراکنند . .

برای همه ی آنان که سفیران صلح و شادی اند.

روز زن و مادر مبارک

پنج شنبه, ۱۹ تیر , ۱۳۹۹
در حال بارگذاری