گوهربین

خانواده‌ی گوهربین از برجسته‌ترین جواهرسازان این سرزمین هستند. قدمت هنر و صنعت جواهرسازی در این خاندان به بیش از یک قرن می‌رسد. آفریده‌های گوهربین از یک سو به سبب شکوه و زیبایی مجموعه‌ها و از دیگر سو برای طرح‌های ظریف، پیچیده و کم‌نظیرش شهره‌ی همگان گشته‌است.

موقعیت در سانا : طبقه همکف جنوبی
 ۷۴۴۳۸۵۸۳-۷۴۴۳۸۵۸۲-۷۴۴۳۸۵۸۱
 
 
در حال بارگذاری