۰۱

ورزش همگانی 1397

06

فروردین‌ماه

1397

ما حامون با شما خیلی خوبه…
این یک کاردیو دسته جمعی است، اینجا مرکز خرید سانا، ساعت 8 صبح
از استقبال بی نظیر تمام دوستانی که در کنار ما بودند تا این اتفاق و رقم بزنیم ممنونیم.

تصاویر کامل

از رویداد