قوانین و مقررات

قوانین و شرایط استفاده از امکانات و قسمت‌های مختلف

قوانین و شرایط استفاده

پارکینگ

حتما مشخصات رزرو خود را همراه خود داشته باشید
صرفا در طول زمان رزرو شده ماشین خود را پارک کنید
در هنگام خروج مشخصات رزرو خود را به حراست نشان دهید

قوانین عمومی

واحد های تجاری

به دکور و وسایل واحد های تجاری آسیبی نرسانید
برخورد صمیمانه و مودبانه همیشه رعایت شود

قوانین عمومی

واحد های اداری

به دکور و وسایل واحد های تجاری آسیبی نرسانید
برخورد صمیمانه و مودبانه همیشه رعایت شود